Dev Tools and Ubuntu

Updates

Download eerst alle updates via de Update Manager. Zet bij Settings… Other Software het vinkje bij 'Canonical Partners' aan.

Settings

Folder
Ga naar folder preferences en zet 'list view' aan en 50% en 'show hidden files'

Chat (Pidgin)

Installeer (via het software center) 'Pidgin' Internet Messenger. Voeg je Google Talk account toe.

Virtual Box

Installeer via Ubuntu Software Center.

Dropbox

Installeer via Ubuntu Software Center.

KeePass2

Installeer via Ubuntu Software Center.

Ontwikkeling

Download bestanden

 • ~/Downloads/apache-ant-1.9.2-bin.tar.gz
 • ~/Downloads/apache-maven-3.1.0-bin.tar.gz
 • ~/Downloads/netbeans-7.3.1-javaee-linux.sh

Java JDK

Git en subversion

sudo apt-get install git subversion

git config --global user.name "Je naam"
git config --global user.email naam@example.org
git config --global merge.tool meld
git config --global mergetool.prompt false

Uitpakken Ant en Maven

cd /opt
sudo tar zxf ~/Downloads/apache-ant-1.9.2-bin.tar.gz
sudo tar zxf ~/Downloads/apache-maven-3.1.0-bin.tar.gz

Instellen pad

gksudo gedit ~/.profile

export M2_HOME=/opt/apache-maven-3.1.0
export M2=$M2_HOME/bin
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.6.0_45
export ANT_HOME=/opt/apache-ant-1.9.2
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$M2:$ANT_HOME/bin

# REBOOT

Check versions

java -version
mvn --version
ant -version

Install Netbeans

 • Run de netbeans installer
sudo bash ~/Downloads/netbeans-7.3.1-javaee-linux.sh
 • Vink alleen Tomcat aan als applicatieserver
 • Installeer JUnit

Config netbeans

netbeans.conf

Dit bestand staat in de installatiedirectory van NetBeans (C:\Program Files\NetBeans 7.0.1\etc of /usr/local/netbeans-x.x.x/etc)

 • Toevoegen aan netbeans_default_options:
-J-Xmx2G
 • Let op dat netbeans_jdkhome wijst naar een JDK 6 directory (niet JDK 7). Het platform waar NetBeans mee opstart is namelijk het default platform in de “Java Platform Manager”. Dit is niet op een andere manier te wijzigen.
 • Door een bug in java werkt de default look and feel niet goed in ubuntu (geen randen om je menu, menubalk zwart en slecht leesbaar, etc.) . zet “–laf javax.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel” in je netbeans.conf bij neatbeans default options, en je hebt een mooie look and feel.
Look & feel is sinds Netbeans 8 ism Ubuntu 14.04 LTS nu wel goed. Menu etc... goed zichtbaar.

Algemene instellingen NetBeans

Menu Tools, Options

 • Editor, Formatting: Tab size op 4
 • Editor, Code Completion: Insert closing brackets automatically uit (naar eigen voorkeur)
 • Editor, Hints, Java: Zet vinkje bij Braces
 • Editor, Spellchecker: uitvinken indien je het irritant vindt
 • Miscellaneous, Files: Enable auto-scanning of sources uit

Tomcat instellingen

Menu Tools, Servers

 • Connection: Enable HTTP Monitor uit
 • Platform: VM Options (64 bit):
-Xmx4G -XX:MaxPermSize=512M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSClassUnloadingEnabled

Instellingen project properties, per tab:

 • Sources: zet Source/Binary Format op JDK 6
 • Sources: zet Encoding op UTF-8
 • Libraries: zet het Java Platform op Default. Het default platform is waar NetBeans mee opstart (zie netbeans.conf). Gebruik hiervoor JDK 1.6.
 • Libraries: vul bij Libraries Folder in: libs_nblibraries.properties (zie [HOWTO dedicated library folder|DedicatedLibraryFolder])
 • Build/Compiling: zet Test compile all JSP files during builds uit (netbeans > 7.3.x )
 • Run: zet Display Browser On Run uit
 • Run: zet Deploy on Save uit

Voor Maven

Standaard zal NetBeans niet bij het builden/runnen van een project de dependencies builden.

Dit kan je wel aanzetten in Project Properties, Actions. Selecteer bij “Actions” de “Build project” actie en vink “Build With Dependencies” aan. Herhaal dit voor alle actions waarvoor dit nutting is (alle Build, Run, Test etc.).

Template instellingen

Met de Template Editor (te openen via het menu Tools, Templates) kan je instellingen doen voor templates voor nieuwe bestanden. Als je in de project.properties van een project een property zet als project.license_gpl30 dan wordt de licentietekst die in het Templates menu staat onder “Licenses” bij “license-gpl30.txt” gebruikt voor een nieuw bestand.

Echter klopt de copyright header niet. Open daarom het license template in de editor en verander op regel 4 de expressie

${project.organization!user}

in

${organization}

.

Klik in de Template Manager op “Settings”. Vul de volgende regels in:

user=<Je eigen naam>
organization=Naam bedrijf

Apache

sudo apt-get install apache2

Install postgres/gis

sudo apt-get install postgresql-9.3 postgresql-contrib-9.3 postgresql-9.3-postgis-2.1 pgadmin3

sudo su - postgres
createuser -s <user>
createdb --owner=<user> <user>

Start pgadmin, maak nieuwe connectie aan met ALLEEN naam “local”, maintenance db “<user>” en user “<user>” ingevuld (geen password), je kan nu met je lokale postgresql connecten.

Edit /etc/hosts

192.168.1.100 boy-win7
83.96.133.105 www.example.org

Create shares

# for recent os use cifs
sudo apt-get install cifs-utils

# on older systems use sudo apt-get install smbfs

# create local folder for the mounts
sudo mkdir /mnt/naam_share

Add to /etc/fstab

//host/pad/naar/share /mnt/naam_share cifs credentials=/root/.smbcredentials,file_mode=0777,dir_mode=0777

Create credentials file.

/root/.smbcredentials

username=user
password=passw

# evt om wachtwoord geheim te houden
chmod go-r /root/.smbcredentials

Restart het systeem of mount alles:

sudo mount -a

Verbinden naar servers met SSH

In terminal verbinden naar server. Eenmalig als root en dan je id kopieren. Dan kun je daarna via de terminal met ssh <servername> verbinden.

ssh root@<serveradres>
useradd -G sudo -m <username>
passwd <password>
ctrl-d
ssh-copy-id <serveradres>

Verbinden naar servers met Nautilus

ctrl+l
ssh://username@hostname
<vul wachtwoord in>
ctrl+d

Wireshark

installeren en zorgen dat je captures kan starten met de ingelogde gebruiker. uitleg: [http://askubuntu.com/questions/74059/how-do-i-run-wireshark-with-root-privileges]

sudo apt-get install wireshark
sudo dpkg-reconfigure wireshark-common

# Kies yes
sudo adduser $USER wireshark

Indien Wireshark steeds crasht na starten van capture: [http://askubuntu.com/questions/413449/ubuntu-13-10-wireshark-crashes-at-start-of-capture-with-segfault-unless-ran-as-r]

Om via launcher Wireshark altijd zo te starten, maak ~/.wireshark.sh (chmod +x)

#!/bin/bash
LIBOVERLAY_SCROLLBAR=0 wireshark

Pas met 'Main Menu' (package alacarte) het command (in Internet mapje) aan naar /home/user/.wireshark.sh /%

# REBOOT

Create ~/dev/projects folder

mkdir ~/dev/projects
cd ~/dev/projects

Checkout some projects

svn co https://example.org/svn/webbapp/trunk webbapp
ln -s ~/dev/projects/other-webapp other-webapp
Navigation
Print/export
Toolbox